Hizmetler


Serra OSGB-İSG Uzmanlarımızın Görevleri

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
Yıllık Çalışma Planı, Eğitim Planı, İç Yönetmelik hazırlamak
Acil Durum Planı hazırlamak
Risk Değerlendirmesi yapmak
İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
Kimyasal maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmekSerra Mühendislik olarak, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışılan işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı; hazırlıyoruz.

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince, hazırlanması istenen doküman Patlamadan Korunma Dokümanı olarak anılmıştır, bu belgede özellikle;
Bu yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
İçinde patlayıcı ortam oluşma riskine göre sınıflandırılmış yerler, Çalışanların patlama riskinden korunması için asgari gereklerin uygulanacağı yerler için gereklidir.
Çalışma yerleri ile uyan cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği” ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.
Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada bölgeler şu şekilde belirlenmiş tir.:
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ite karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler ; Patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemlerin, 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilerek aşamalı olarak bu koruyucu sistemlere geçilmesine karar verilmiştir. Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategori-deki ekipman kullanılacaktır.

Bölge 0 veya Bölge 20 : Kategori 1 ekipman,
Bölge 1 veya Bölge 21 : Kategori 1 veya 2 ekipman,
Bölge 2 veya Bölge 22 : Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA AŞAMALARIMIZ
1. Çalışma komitesi oluşturulması, (Tüm birimleri temsil edecek şekilde , ağırlıklı olarak bakım, üretim bölümleri yetkilileri, kimya mühendisleri ve teknikerleri tarafınızdan oluşturulacaktır.)
2. Emisyon Noktalarının bulunması
3. İşletme Verilerinin toplanması
4. Zon hesaplamalarının yapılması ve ekipman uygunluğunun tespiti
5. Haritalama yapılması
6. Patlama Esaslı Risk değerlendirmenin işletme Risk Değerlndirme Ekibiyle birlikte yapılması
7. Patlamadan Korunma Dökümanının yazılması, Düzeltici , Önleyici önlemlerin belirlenmesi
8.Projenin teslim edilmesiSERRA OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ BAŞLIKLARIMIZ

Serra OSGB iş kazalarının nedenlerinin başında eğitimsiz çalışanların oldugunun ve işletmede surekli yenilenen ve kaliteli bir iş güvenliği kültürünün oluşturulmasında hak ve sorumluluklarının bilincinde olan bir kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili aşağıdaki eğitimleri vermektedir.

-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
-Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
-Genel iş sağlığı ve güvenliği bilgiler
-İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenleri
-Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerden kaynaklanan riskler
-Çalışanların kullandığı ekipmanların güvenli kullanılması
-Temizlik ve düzen
-Yangın ve yangından korunma
-Kişisel koruyucu donanımların dogru kullanılması ve saklanması
-Elektrik, tehlikeleri ve alınması gereken önlemler
-Güvenlik levhaları ve uyarı işaretleri
-Ekranlı çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar

İlk Yardım Eğitim Hizmeti

1. Genel ilkyardım bilgileri
2. Olay yeri ve Hasta/Yaralının değerlendirilmesi
3. Temel Yaşam Desteği
4. Kanamalarda ilkyardım
5. Yaralanmalarda ilkyardım
6. Yanık – Donma – Sıcak çarpmasında ilkyardım
7. Kırık – Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım
8. Bilinç bozukluklarında ilkyardım
9. Zehirlenmelerde ilkyardım
10. Hayvan ısırmalarında ilkyardım
11. Göz -Kulak ve Burun yabancı cisimlerinde ilkyardım
12. Boğulmalarda ilkyardım
13. Hasta ve Yaralı taşıma teknikleri .
22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İlkyardım yönetmeliği, Ağır ve tehlikeli İşyerlerinde çalışan her 10 kişiden birinin, diğer işyerlerinde her 20 kişiden bir kişinin İlkyardım eğitimi ve sertifikası almış olması gerekir hükmü gereği İlkyardım eğitimi ve sertifikası verilir.

YANGIN EĞİTİMLERİ VE TATBİKATI
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği;
Yapı, bina, tesis ve işletmelerde oluşturulan ekiplerin personeli; amir veya yöneticilerinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca, bütün görevliler ve gece bekçileri, binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir.

Verilen eğitimler ile işletmenizde çalışanların, acil durumların en başında gelen yangın olayı hakkında bilgilendirilmesi, yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması, taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgileri öğrenmeleri, en yakın kaçış noktalarının öğrenilmesi, pratik olarak söndürme, ilkyardım ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması sağlanmaktadır.

Yangın Eğitimi ve Tatbikatımızın İçeriği
Amaç:
İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı önlemler hakkında bilgi edinmek.

Teorik Kısım:
– Yangın hakkında genel bilgiler,
– Yangından korunma ve yangın durumunda yapılması gerekenler,
– İlgili mevzuat hakkında bilgilenmek,
– Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış,
– Yangından korunma,
– Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri,
– Yangın risk değerlendirmesi,
– Yangın sırasında güvenlik,
– Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri,
– Yangın söndürme cihazları ve sistemleri,
– Yangın müdahale ve kurtarma ekibi,
– Yangın ve çevre ilişkisi,
– İlgili mevzuat,

Pratik Kısım:
– Yangın söndürme,
– Yangından korunma,
– Yangından kurtarma,
– İlkyardımSERRA OSGB OLARAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ BAŞLIKLARI

Uzman iş güvenliği uzmanlarımızın tarafından çalışma yerleri bölüm bölüm kapsamlı olarak gezilip incelemelerde bulunulması
Güvensiz, tehlikeli ve risk oluşturabilecek hal ve hareketlerinin fotoğraflanması
İşletmenin periyodik kontrol, ölçüm gibi dökümanlarının incelenmesi
Çalışanların görüşleri alınarak katılımın sağlanması
Risklerin belirlenmesi olasılık ve şideetleri baz alınarak derecelendirilmesi
Hazırlanan raporun yönetime sunulması
Hazırlanan risk değerlendirme raporuna göre uygulanacak önlem planlarının belirlenmesi ve uygulamasını kontrolü

Risk Değerlendirmesi
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar dahil risk analizi yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi yasada; “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak belirtilmiştir. SERRA OSGB olarak deneyimli kadromuzla işyerinizin risk değerlendirmesini yaparak olan tehlikeli durum ve davranışların önüne geçilmesi, mevcut risklerin bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan “çok tehlikeli” işyerlerinde, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu da bulunmaktadır. 50’nin altında çalışanı olan “tehlikeli” sınıftaki işyerleri 1 Temmuz 2013, kamu kurumları ile çalışan sayısı 50’nin altında olan “az tehlikeli” iş yerlerinde, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunda kalacaktır.

Risk değerlendirmesi; az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren yerler için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Risk Değerlendirmesi Gerektiren Durumlar

İşyerinde daha önce hiç risk değerlenmesi yapılmamış olması dışında aşağıda belirtilen değişikliklerin olması durumunda da risk değerlendirmesi yapılması gereklidir :
=> İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması
=>Yeni bir makine veya ekipman alınması
=>Yeni tekniklerin geliştirilmesi
=>Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi
=>Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülmesi
=>İş kazası ve/veya meslek hastalığı meydana gelmesi
=>İş kazası veya meslek hastalığıyla sonuçlanmasa bile parlama, patlama veya yangın gibi işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayların ortaya çıkması

Risk Değerlendirmesi Süreçleri

SERRA OSGB bünyesindeki İSG uzmanlarımız risk değerlendirmesi yaparken aşağıdaki süreçler izlenmektedir:
Planlama
işyeri koşulları ve mevcut yasalar,mevzuatlar göz önünde bulundurularak  etkilerinin büyüklük ve önemine göre sıralanan risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılmaktadır.

İşyerindeki işlerin sınıflandırılması
İşyerinde yürütülen çalışmaların/ faaliyetlerin özelliklerine göre sınıflandırma yapılır. Üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, planlaşmış ve/veya ani faaliyetler, sürekli olmamakla birlikte periyodik veya değişen aralıklarla yapılan bakım ve onarım çalışmalarından da sınıflandırmada yararlanılabilmektedir.

c)Bilgi ve Veri Toplama
İşyerindeki işler ve bu işlerin yürütüldüğü yerler, işlerin süresi ve yapılma sıklığı, işin kimler tarafından yürütüldüğü ve işten etkilenen kişiler, işin yürütülmesinde kullanılan alet ve ekipmanlar özellkleri, alınmış olunan eğitimler, mevcut korunma önlemleri, daha önce meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

d)Tehlikelerin Tanımlanması

gürültü ve titreşim
radyasyon ve ultraviyole ışınlar
yangın, parlama ve patlama
sabit makine ve tezgahların kullanımı
mekanik kaldırma araçları
termal konfor şartları
seyyar el aletlerinin kullanımı
elektrik ve elektrikli aletlerle çalışma
aydınlatma
kayma, takılma vb. şekilde düşme
yüksekten düşme
cisim düşmesi
basınçlı kaplar
ekranlı araçlarla çalışma
rutin çalışma
iş yeri stresi
uygun olmayan çalışma şartları
kapalı yerlerde çalışma
kimyasal faktörler
biyolojik ajanlar
istenmeyen insan davranışları ( dikkatsizlik,aldırmazlık, öfke, yorgunluk vb. )
iş yeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları

e)Risk Analizi
Belirlenen tehlikelerin oluşturabileceği hasar, zarar, yaralanma ve sakatlıklıkların şiddeti ve bunların ortaya çıkma olasılığı belirlenerek risk analizi yapılır. Risk analizi yapılırken tehlikeye maruz kalma süresi, maruz kalan kişi sayısı gibi unsurlarda önemlidir.

f)Risk Değerlendirmesi

Risk analizinde belirlenen risklerin derecelendirilmesi yapılarak önlem sırasına konulur.

g)Önlemlerin Belirlenmesi
Riskleri ortadan kaldırma ve önleme yöntemleri öncelik derecesi sırasıyla aşağıda belirtilmiştir :
=>Riskleri kaynağında yok etmek
=>Tehlikeli olanı az tehlikeli olanla değiştirmek
=>Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine tercih etmek
=>Mühendislik önlemleri uygulamak
=>Ergonomik yaklaşımlardan faydalanmak

h)Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
Yapılan işin tanımlanması, mevcut riskler, alınması gereken önlemler, zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bunların meydana gelme olasılığı, bunlardan etkilenebilecek kişiler ve alınması gereken kontrol önlemleri yer alır.

I)Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme
İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulamaları düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler tekrar gözden geçirmeye tabi tutulur.SERRA OSGB tarafından istihdamı sağlanacak olan iş yeri hekimlerimizin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

-İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
-Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
-Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
-Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
-İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
-İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
-İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
-Yıllık çalışma planı hazırlamak